CO2-PrestatieladderKo Hartog Verkeerstechniek is zich er van bewust dat de producten en diensten die zij levert invloed heeft op haar omgeving en ons leefmilieu. Dat is de reden dat Ko Hartog Verkeerstechniek uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelt die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee ons milieu zo min mogelijk belasten. Omdat Ko Hartog Verkeerstechniek de reductiemaatregelen en prestaties meetbaar wil maken is gekozen om de CO2 Footprint van het bedrijf op te stellen, conform ISO14064-1, scope 1 & 2. Jaarlijks zal deze footprint worden berekend en worden vergeleken met ons basisjaar 2011. De reductiedoelstellingen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld. Ook kunnen nieuwe reductiedoelstellingen worden bepaald, zodat Ko Hartog Verkeerstechniek continu het gebruik van fossiele brandstoffen zal blijven reduceren.

De footprint wordt gemaakt volgens de eisen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. 

Zie de website van de SKAO voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder.

https://www.skao.nl/

De reductiedoelstellingen zijn onder de resultaten per jaar te vinden. Vanaf 2018 wordt dit extern gecommuniceerd. De invalshoeken worden per half jaar uitgeschreven, dit zal vanaf het jaar 2019 gebeuren.

De onderstaande links verwijzen naar de milieumodellen(Inzicht in de emissies):

CO2 Footprint 2011

CO2 Footprint 2012

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2014

CO2 Footprint 2015

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint 2018 / Resultaten 2018

CO2 Footprint 2019 / Resultaten 2019

CO2 Footprint 2020
/ Resultaten 2020


CO2 Resultaten van de afgelopen jaren:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KG CO2 107.626 99.850 71.266 65.884 41.663 41.821 47.517 57.508 55.738 44.733
Verschil % -7% -29% -8% -37% 0% 13% 21% -3% -21%


Toelichting
- In 2013 is overgegaan op groene stroom, wat een grote vermindering in uitstoot heeft gegeven.

- In 2014 is het stroometiket van de energieleverancier gewijzigd. De geleverde stroom is nog steeds 100% groen, maar de verdeling is gewijzigd, waardoor er een toename in de CO2-uitstoot is ontstaan op de post 'Elektriciteit'. Ondanks deze stijging is de totale CO2-uitstoot toch lager dan in 2013, wat betekent dat overige inspanningen genoeg CO2-reductie hebben opgeleverd. Dit komt voornamelijk door een daling in de uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers.

- In 2015 is het aantal werknemers gedaald en tevens heeft er een wisseling van directie plaatsgevonden. Beide heeft grote invloed gehad op het woon-werkverkeer en het eigen wagenpark. Door de aanschaf van nieuwe, meer zuinige servicebussen is ook het brandstofverbruik verlaagd. Er zijn in 2015 geen zakelijke vliegtuig-kilometers gemaakt.

- In de zomer van 2016 is een nieuwe CV-ketel aangeschaft welke het grootste deel van het bedrijf verwarmd. Tegen de verwachting in is er toch meer aardgas verbruikt dan in 2015. Wel is het elektriciteitsverbruik verlaagd doordat er diverse PC's zijn vervangen door thin clients en nieuwe beeldschermen. Verder is de airco in de serverruimte halverwege het jaar defect gegaan en heeft enkele maanden niet gefunctioneerd. Ondanks dat het woon-werkverkeer is gedaald zijn de zakelijke kilometers hoger geworden. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het groeiend aantal installaties op straat dat onderhouden moet worden.

- De uitstoot is in 2017 aanzienlijk gestegen. Dit komt door een toename van het aantal serviceopdrachten. De zakelijke kilometers zijn verantwoordelijk voor de concrete stijging in de uitstoot. De groeiende installed base heeft zoals verwacht zijn invloed gehad op de uitstoot in de post 'zakelijke kilometers'. Het aardgas verbruik is ten opzichte van vorig jaar weer toegenomen, dit is weer tegen de verwachting geweest. Er zal kritisch worden gekeken naar het verbruik van aardgas voor de opwarming van het kantoor. De stroombesparing op kantoor is wel duidelijk terug te zien in de cijfers. Er is een elektriciteitsbesparing van 11% gerealiseerd.

- In 2018 is het milieumodel ingevuld volgens de eisen van de SKAO, in verband met de certificering van de CO2-Prestatieladder. Het woon-werkverkeer is hierdoor verplaatst naar scope 3, en komt niet direct terug in de directe emissies van Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. Mocht het woon-werkverkeer in 2017 ook niet zijn meegenomen heeft er een reductie van 2% plaats gevonden. Dit is gerealiseerd door een afname in het gebruik van aardgas. Een wijziging van stroomleverancier heeft een negatief gevolg gehad voor het stroometiket, waardoor een kleine stijging van uitstoot heeft plaats gevonden in de post 'Elektriciteit'. Door een gestart project is er voor het eerst weer gevlogen. Tevens zijn de gereden kilometers door de directie op advies van de certificerende instelling wel meegenomen in scope 2 bij de zakelijke kilometers.

- Na het eerste halfjaar van 2019 ligt de uitstoot iets hoger dan voorgaande halfjaar cijfers. Het aardgasverbruik is hier de oorzaak van. Het woon-werkverkeer is gedaald doordat het aantal FTE gedaald is. Voor een overzicht; klik hier.

- De uitstoot is in 2019 ten opzichte van 2018 met 3,1% gedaald. De grootste daling komt door wijziging in het woon-werkverkeer. Het aantal FTE is gedaald en er zijn diverse wijzigingen in vervoersmiddel geweest. Daarnaast is de uitstoot door het elektriciteitsverbruik ook iets lager doordat de energieleverancier weer een stroometiket heeft geleverd. Door het project in het buitenland zijn de vliegkilometers gestegen. De verwachting is dat dit, nu het project loopt, weer zal dalen. In 2020 zullen de bedrijfsbussen worden vervangen wat ook een positief effect zal opleveren voor het komend jaar.

- In het eerste halfjaar van 2020 is de uitstoot gedaald. Eén van de oorzaken hiervan is de uitbraak van het Coronavirus. Er zijn gelukkig geen medewerkers ziek geworden, maar er is wel zoveel mogelijk thuis gewerkt. Met het gevolg dat er minder kilometers zijn gemaakt. Door de uitbraak van het Coronavirus zijn er ook geen vliegkilometers gemaakt in het eerste halfjaar.
Het aardgasverbruik is ook gedaald. Aardgas wordt alleen gebruikt voor het verwarmen van de kantoren. Het koudegetal van 2020 is extreem laag (0,1 t.o.v. 12,1 in 2019; bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann). Dit verklaart de daling in het aardgasverbruik. Voor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2020; klik hier.

-De uitstoot van CO2 is in 2020 ten opzicht van 2019 met 21% afgenomen. Deze enorme daling is grotendeels ontstaan door de gevolgen van het uitbreken van het Coronavirus. Deze daling was in de halfjaarcijfers ook al zichtbaar.
Het aantal kilometers van het eigen wagenpark en het woon-werk-verkeer zijn door het thuiswerken gedaald en er zijn geen vliegkilometers gemaakt.
Het aardgasverbruik is lager dan in 2019, onder andere door het eerder genoemde extreem lage koudegetal.
In oktober hebben wij nieuwe bedrijfsbussen in gebruik genomen. Deze service voertuigen hebben we ondanks Corona, het hele jaar toch kunnen inzetten. Met de bedrijfsbussen hebben wij in 2020 90 liter brandstof minder getankt dan in 2019, en er is 2.602 kilometer meer gereden. Of dit het effect is van de nieuwe bussen of doordat er minder files waren in 2020 zal komend jaar duidelijk gaan worden.
In het begin van 2021 zullen de heaters in beide bedrijfshallen worden vervangen. Wij verwachten dat volgend jaar zichtbaar gaat worden of dit een reductie in aardgasverbruik oplevert. Tevens zullen wij 2021 overstappen op een nieuwe energieleverancier, met een ander stroometiket. Afgelopen jaar is er 100% groene stroom afgenomen, afkomstig uit biomassa (100%). In 2021 wordt met de nieuwe energieleverancier minder gebruik gemaakt van biomassa en meer van zon- en windenergie.

- In het eerste halfjaar van 2021 is de uitstoot gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiervoor zijn twee redenen: Ten eerste is er overgegaan per 1 april naar een nieuwe energieleverancier. Helaas blijkt de afkomst van de groene stroom niet duidelijk, waardoor er met grijze stroom gerekend moet worden. Dit levert een hogere CO2-emissie op.
Daarnaast is het aardgasverbruik hoger. Er is een strengere winter geweest wat resulteert in een hoger koudegetal (36 t.o.v. 0,1 in 2020). Dat verklaart een hoger aardgasverbruik. De geplande vervanging van de heaters in hallen van Marconistraat 37 en 39 is uitgesteld. De heater van Marconistraat 37 is op 4 juni 2021 vervangen. De komende winter zal het resultaat van deze vervanging zichtbaar worden. De heater van Marconistraat 39 is nog niet vervangen.
Door het thuiswerken en de overige Corona-maatregelen is er nog steeds een daling in het woon-werk-verkeer en worden er minder kilometers gereden naar klanten en andere zakelijke afspraken. oor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2021; klik hier.