CO2 Resultaten 2021In dit onderdeel is de documentatie voor de CO2-Prestatieladder van 2021 te vinden. Alle invalshoeken worden toegelicht.

Invalshoek A: Inzicht

Voor de invalshoek A: Inzicht zijn drie documenten opgesteld. De milieu-footprint, de analyses 2020 en de emissie-inventaris volgens ISO 14064-1. Zie onderstaande links:

- Milieu-footprint 2021
- Analyse 2021
- Emissie-inventaris 2021

Invalshoek B: Reductiedoelstellingen

Ko Hartog Verkeerstechniek BV heeft voor 2021 verschillende kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. De kwalitatieve doelstelling op het gebied van CO2-reductie is als volgt geformuleerd:

Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. wil uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelen die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee het milieu zo min mogelijk belasten.

Op deze manier wil Ko Hartog Verkeerstechniek BV milieubewust operen en een toegevoegde waarde zijn voor mens en milieu. De kwantitatieve doelstellingen zijn verwerkt in het onderstaande document. Het energiemanagementplan bevat ook de maatregelen die zorgen dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Hieronder staat de kwantitatieve doelstelling beschreven voor scope 1 en 2.

Kwantitatieve doelstellingen:

Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. heeft het doel om 5% van de totale CO2-emissie in 2024 te reduceren. Dit komt neer op een lineaire reductie van 1% per jaar.

Zie het energiemanagementplan voor de realisatie van de doelstellingen.

- Energiemanagementplan 2021

Invalshoek C: Communicatie
Ko Hartog Verkeerstechniek BV communiceert halfjaarlijks op de website over de CO2-uitstoot en haar CO2-beleid.

Op de website van de SKAO is Ko Hartog Verkeerstechniek BV te vinden met het CO2-bewust certificaat(na certificering). 

Invalshoek D: Participatie
Ko Hartog neemt actief deel aan het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten bestaat uit verschillende initiatieven om verkeer beter te begeleiden. Een van deze initiatieven is Talking Traffic. Talking Traffic is een opgezet initiatief om verkeer op een slimme manier te regelen. Door de aanwezigheid van smartphones en navigatiesystemen in de auto, kan er worden bepaald waar en door hoeveel automobilisten er gereden wordt. Deze data kan worden gebruikt om de bestuurder te informeren, maar ook om de verkeerssituaties te regelen. De automaten die dit regelen worden de iVRI genoemd. De automobilist krijgt ook de informatie door wanneer het verkeerslicht weer op groen staat. Hierdoor hoeft er in sommige gevallen niet worden afgeremd (maar kan er rustig worden uitgerold), landelijk kan dit op jaarbasis een grote CO2-reductie opleveren. Ko Hartog neemt deel aan Talking Traffic om met de partners de gewenste uitkomst te kunnen realiseren. Dit project heeft invloed op Scope 3.

Doel omschreven door de projectgroep Talking Traffic:
De samenwerking resulteert in een meerjarig innovatie partnership tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedrijfsleven met als doel het realiseren van intelligente transportsystemen (ITS) ter voorbereiding op zelfrijdende voertuigen, verbetering van de doorstroming en verlaging van de CO2-uitstoot.

https://www.beterbenutten.nl/

https://www.talking-traffic.com/nl/