Ko Hartog mobile banner
Het bedrijfslogo van Ko Hartog Verkeerstechniek
Het bedrijfslogo van Groenpol
Ko Hartog Banner
Het bedrijfslogo van Ko Hartog Verkeerstechniek

Ko Hartog Verkeerstechniek houdt zich al vele jaren bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van verkeerssystemen. Wij zijn een technisch vernieuwend bedrijf op het gebied van verkeer en mobiliteit. Onze verkeerssystemen zorgen voor een goede en veilige doorstroming van het dagelijks verkeer. Veiligheid en betrouwbaarheid staat bij ons ook altijd centraal.

Lees meer
Groenpol Banner
Het bedrijfslogo van Groenpol

Groenpol Verkeerssignalering is specialist op het gebied van produceren en leveren van verkeerslantaarns en scheepvaartseinen. Door gebruik van duurzame hoogwaardige componenten wordt een langdurige en goede werking gegarandeerd. Dit draagt bij aan een grotere verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer.

Lees meer

CO₂ Resultaten 2023

In dit onderdeel is de documentatie voor de CO2-Prestatieladder van 2021 te vinden. Alle invalshoeken worden toegelicht.

Invalshoek A: Inzicht

Voor de invalshoek A: Inzicht zijn drie documenten opgesteld. De milieu-footprint, de analyses 2023 en de emissie-inventaris volgens ISO 14064-1. Zie onderstaande links:

- Milieu-footprint 2023
- Analyse 2023
- Emissie-inventaris 2023

Invalshoek B: Reductiedoelstellingen

Ko Hartog Verkeerstechniek heeft voor 2023 verschillende kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. De kwalitatieve doelstelling op het gebied van CO2-reductie is als volgt geformuleerd:

Ko Hartog Verkeerstechniek wil uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelen die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee het milieu zo min mogelijk belasten.


Op deze manier wil Ko Hartog Verkeerstechniek milieubewust opereren en een toegevoegde waarde zijn voor mens en milieu. De kwantitatieve doelstellingen zijn verwerkt in het onderstaande document. Het energiemanagementplan bevat ook de maatregelen die zorgen dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Hieronder staat de kwantitatieve doelstelling beschreven voor scope 1 en 2.

Kwantitatieve doelstellingen:

Ko Hartog Verkeerstechniek heeft het doel om 5% van de totale CO2-emissie in 2024 te reduceren. Dit komt neer op een lineaire reductie van 1% per jaar.


Zie het energiemanagementplan voor de realisatie van de doelstellingen.

- Energiemanagementplan 2023

Invalshoek C: Communicatie

Ko Hartog Verkeerstechniek communiceert halfjaarlijks op de website over de CO2-uitstoot en haar CO2-beleid.

Op de website van de SKAO is Ko Hartog Verkeerstechniek te vinden met het CO2-bewust certificaat.

Invalshoek D: Participatie


Talking Traffic:


Ko Hartog neemt actief deel aan het initiatief is Talking Traffic. Talking Traffic is een opgezet initiatief om verkeer op een slimme manier te regelen. Door de aanwezigheid van smartphones en navigatiesystemen in de auto, kan er worden bepaald waar en door hoeveel automobilisten er gereden wordt. Deze data kan worden gebruikt om de bestuurder te informeren, maar ook om de verkeerssituaties te regelen. De automaten die dit regelen worden de iVRI genoemd. De automobilist krijgt ook de informatie door wanneer het verkeerslicht weer op groen staat. Hierdoor hoeft er in sommige gevallen niet worden afgeremd (maar kan er rustig worden uitgerold), landelijk kan dit op jaarbasis een grote CO2-reductie opleveren. Ko Hartog neemt deel aan Talking Traffic om met de partners de gewenste uitkomst te kunnen realiseren..

De samenwerking resulteert in een meerjarig innovatie partnership tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bedrijfsleven met als doel het realiseren van intelligente transportsystemen (ITS) ter voorbereiding op zelfrijdende voertuigen, verbetering van de doorstroming en verlaging van de CO2-uitstoot.

https://www.talking-traffic.com/nl/

Duurzaam (her)gebruik grondstoffen


Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. is een onderzoek gestart naar het duurzaam (her) gebruik van grondstoffen. Het blijkt dat gebruikte verkeerslantaarns 100% kunnen worden hergebruikt in nieuwe exemplaren!

De transitie naar een circulaire economie is één van de uitdagingen van deze tijd. De landelijke ambitie is: Nederland 100% geheel circulair in 2050. Met als tussendoelstelling is om 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te gebruiken in 2030. Om deze doelstellingen te halen, moeten niet alleen de productiebedrijven maar wij allemaal gezamenlijk de handen de handen uit de mouwen steken.

Het gebruik van gerecyclede grondstoffen en het inzamelen van oude verkeerslantaarns is niet nieuw voor ons. Oude verkeerslantaarns kunnen nu voortaan altijd bij Ko Hartog Verkeerstechniek BV worden ingeleverd. Wij demonteren en sorteren alle onderdelen. Grondstoffen worden per soort hergebruikt. De polycarbonaat behuizingen worden altijd verwerkt tot granulaat waarvan nieuwe verkeerslantaarns worden geproduceerd waarop alle garanties weer worden afgegeven. Dit in samenwerking met onze grondstoffenleverancier van de verkeerslantaarns tot stand gekomen.

Om duurzame grondstoffen in te zetten wordt er onderzocht hoe hout gebruikt kan worden voor buitentoepassing. Het gebruik van bijvoorbeeld houten mast en achtergrondschild voor een verkeerslantaarn geeft een meer toekomstbestendige en duurzame verkeersregelinstallatie. Dit project is met diverse partners in ontwikkeling.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Beide projecten hebben invloed op Scope 3

Contact

Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.

Marconistraat 35

1704 RH Heerhugowaard

T: 072-5350540

welkom@kohartog.nl

Contact

Groenpol Verkeerssignalering

Marconistraat 35

1704 RH Heerhugowaard

T: 072-5350540

welkom@groenpol.nl